Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er PUST – en forening for samtalegrupper.
Hjemsted i Sorø Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at tilbyde samtalegrupper til mennesker i forskellige livskriser, f.eks. sorg i forbindelse med tabet af en nærtstående pårørende eller skilsmisse. Foreningen vil give nyt mod og håb til mennesker i svære livssituationer og derved hjælpe dem til at komme lettere gennem livskriser.
Samtalegrupperne vil til en start være rettet mod de lokale borgere men ambitionen er, at grupperne på sigt kan udbredes og iværksættes i andre geografiske områder.

§ 3. Medlemskab
Enhver med interesse for foreningens formål kan blive medlem.
Der er ikke krav om, at være medlem af foreningen for at gøre brug af samtalegrupperne.

§ 4. Kontingent
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves årligt.

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts og indkaldes med minimum 14 dages varsel. Alle er velkomne til generalforsamling, men kun medlemmer der har betalt kontingent kan stemme. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Identifikation af stemmeberettigede
5. Årsberetning forelægges til godkendelse
6. Revideret årsregnskab forelægges til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent
9. Budget forelægges
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning over for formanden. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes, med 2 ugers varsel, senest 2 uger efter, at formanden har fået anmodningen.

§ 6. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Det er muligt at blive valgt ind i bestyrelsen uden at være tilstede ved generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen fører beslutningsprotokol.

§ 7. Økonomi og tegningsret
Regnskabet følger kalenderåret. Bestyrelsen kan, til realisering af foreningens formål, søge støtte fra offentlige myndigheder, offentlige og private fonde med videre. Foreningen kan ikke stifte gæld. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 8. Vedtægtsændringer og nedlæggelse
Beslutning om vedtægtsændringer eller nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling med dette på dagsorden og kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Hvis ikke der opnås 2/3 stemmer for vedtægtsændringer eller nedlæggelse indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Hvis foreningen nedlægges skal evt. formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den nedlæggende generalforsamling.

Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling den 6. marts 2019 og underskrevet af bestyrelsen.